Witamy Państwa na naszej stronie

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo na stronie biura rachunkowego przydatne informacje, które usprawnią działalność Państwa firmy. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa księgowego na terenie całej Polski. Profesjonalnie zadbamy o kwestie podatkowe.

O nas

Jarosław Surowiec, doradca księgowy i podatkowy świadczy, wraz z zespołem, usługi od 1994 roku. Biuro rachunkowe powstało wskutek rosnącego zainteresowania małych i średnich firm problematyką prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tematyki podatkowej i finansowej.

Zespół tworzący kancelarię podatkową składa się
z doradców wykształconych i doświadczonych w takich dziedzinach jak prawo, ekonomia, czy bankowość.

Pełna księgowość

Wiedza i doświadczenie naszego biura rachunkowego sprawiają, że Klient może powierzyć nam pieczę nad pełną księgowością w swojej firmie. Tworzymy zestawienia obrotów i sald, nadajemy właściwy bieg firmowej dokumentacji poprzez sporządzanie dekretacji dokumentów, skrupulatnie prowadzimy księgi rachunkowe. Poniższe zestawienie zawiera szczegółowy wykaz naszych obowiązków.

Usługi księgowe:

Korzystanie z naszych usług stwarza Państwu szansę nie tylko na uproszczenie księgowości w swoim przedsiębiorstwie, ale także na skorzystanie z merytorycznego doradztwa podatkowego, a także z wyczerpujących usług konsultingowych.

Wysokie kwalifikacje, potencjał osobowy, a także stosowanie sprawdzonych rozwiązań w zakresie działań finansowych sprawia, że mamy zaszczyt oraz przyjemność zaliczania się do grona profesjonalistów w swojej branży. O księgowości wiemy wszystko.

 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w ewidencji ryczałtowej
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży vat
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego

Doradztwo podatkowe

Podatki dochodowe

Biuro świadczy kompleksowe usługi doradcze
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obejmujące swym zakresem m. in.:

 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów
 • analizę podatkową dotychczas stosowanych umów oraz przygotowywanie zmian zmniejszających niekorzystne konsekwencje podatkowe lub opracowywanie projektów nowych umów (np.: umowy licencyjne, umowy o świadczenie usług zarządczych, doradztwa technicznego…

Podatki pośrednie

Biuro świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego i ceł.
Obejmują one w szczególności:

 • bieżące doradztwo ukierunkowane na prawidłowość rozliczeń VAT
 • akcyzy oraz ceł
 • pomoc i doradztwo związane z zagadnieniami europejskiego VAT (pomoc w dostosowaniu działalności do przepisów Unii Europejskiej, pomoc w rozliczaniu podatku VAT w innych krajach Unii)
 • asystę oraz konsultacje z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych…

Stałe doradztwo

Jedną z form współpracy, jaką oferujemy naszym klientom – i najczęściej przez nich wybieraną – jest stała współpraca w zakresie bieżącej obsługi doradczej.

Polega ona na bieżącym reagowaniu na aktualne problemy prawno-podatkowe naszych klientów i obejmuje:

 • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności klienta
 • analizę umów, porozumień lub innych dokumentów prawnych, pod względem poprawności ich konstrukcji oraz optymalizacji obciążeń podatkowych…

Podatki lokalne i PCC

Obszarem potencjalnej optymalizacji podatkowej, który zwykle jest niedoceniany przez przedsiębiorców są sprawy związane z obciążeniami podatkami lokalnymi, w tym w szczególności podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Biuro doradza w zakresie analiz oraz optymalizacji rozliczeń dotyczących podatków lokalnych i PCC. Biuro dokonuje też analizy czynności cywilnoprawnych pod kątem powstania obowiązku w podatku od tych czynności

Zasady etyki doradców
podatkowych

Usługi konsultingowe

Doradztwo podatkowe PIT/ZUS

 • Przygotowanie pit 11 pit 40 pit 35 dla pracowników, jak również przygotowanie załączników pozwalających z korzystać z ulg i odliczeń w podatku dochodowym…

Outsourcing

Outsourcing stał się niesłychanie popularny w ostatnich latach ze względu na ewidentne oszczędności i zwiększenie jakości usług. Outsourcing stał się wyraźnym trendem, gdy rozwój…

Doradztwo w zakresie prawa pracy

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • projektowanie umów z zakresu prawa pracy
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących aktów…

Doradztwo finansowe

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:
Wsparcia Klientów w pełnym cyklu zarządzania własnymi finansami (od informacji do transakcji) poprzez…

KREDYTY INWESTYCYJNE, EKSPRESOWE, HIPOTECZNE

Współpracujemy na stałe z:

Jak odzyskać zapłacony w EU VAT

Każde przedsiębiorstwo mające kontakty gospodarcze z zagranicznymi kontrahentami może ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabytych za granicą towarów i usług. W znacznej części uprawnienie to dotyczy firm świadczących usługi międzynarodowego transportu, bowiem przedsiębiorstwa te korzystają za granicą z serwisów, napraw, ponoszą wydatki na zakup paliwa, opłaty za przejazdy autostradami oraz usługi parkingowe.

Warunki, które muszą być bezwzględnie spełnione, ażeby podatnik mógł złożyć wniosek o zwrot

Zwrot podatku od towarów i usług zapłacony poza granicami kraju mogą uzyskać tylko podatnicy, którzy wypełniają określone warunki. W przypadku zwrotu podatku z państw członkowskich Unii warunki te określają przepisy Ósmej Dyrektywy Rady z dnia 6 grudnia 1979 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych — zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC). Przepisy tej dyrektywy mają przede wszystkim na celu wprowadzenie jednolitych zasad, które zapewnią podatnikom posiadającym siedzibę na terytorium jednego państwa członkowskiego możliwość ubiegania się o zwrot podatku, którym ten podatnik został obciążony z tytułu dostaw towarów lub usług w innym państwie członkowskim, lub podatku zapłaconego z tytułu importu do tego drugiego państwa członkowskiego. W tym zakresie dyrektywa ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ponadto wspólne przepisy mają za zadanie eliminowanie rozbieżności pomiędzy zasadami obecnie obowiązującymi w państwach członkowskich, a tym samym jednolite traktowanie podatników w poszczególnych krajach.

O zwrot podatku od towarów i usług zapłacony w krajach Wspólnoty mogą więc starać się nie tylko przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, ale i pewna grupa podmiotów, która świadczy np.:
Specjalnie dla klientów, którzy maja tylko kilka faktur do zwrotu, przygotowałem proste, bardzo atrakcyjne cenowo - gotowe rozwiązanie Dla klientów o dużej ilości paragonów negocjujemy wysokość prowizji.

Zapraszamy do kontaktu

Jarosław Surowiec
Doradca Podatkowy i Finansowy
ul. Gorzowska 17 66-440 Skwierzyna

Wysyłając wiadomość akceptujesz politykę strony

Podatki dochodowe

Biuro świadczy kompleksowe usługi doradcze
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obejmujące swym zakresem m. in.:

 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów
 • analizę podatkową dotychczas stosowanych umów oraz przygotowywanie zmian zmniejszających niekorzystne konsekwencje podatkowe lub opracowywanie projektów nowych umów (np.: umowy licencyjne, umowy o świadczenie usług zarządczych, doradztwa technicznego, umowy o finansowanie działalności) wraz omówieniem zasad dokumentowania transakcji przeprowadzanych na ich podstawie
 • analizę podatkową ryzyk podatkowych związanych z przejęciem majątku, a także optymalizację likwidacji działalności
 • planowanie inwestycji ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych, włączając w to struktury międzynarodowe
 • doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analiza prawno-podatkowych skutków nabywania/zbywania papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
  pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • pomoc w przygotowaniu i obliczaniu zobowiązań podatkowych w zeznaniach podatkowych.

Podatki pośrednie

Biuro świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego i ceł.

Obejmują one w szczególności:

 • bieżące doradztwo ukierunkowane na prawidłowość rozliczeń VAT
 • akcyzy oraz ceł
 • pomoc i doradztwo związane z zagadnieniami europejskiego VAT (pomoc w dostosowaniu działalności do przepisów Unii Europejskiej
 • pomoc w rozliczaniu podatku VAT w innych krajach Unii)
 • asystę oraz konsultacje z zakresu polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych
 • pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie VAT i akcyzy
 • analizę obowiązujących umów
 • ocenę podatkową przyszłych umów, na etapie ich negocjacji oraz pomoc w przygotowaniu projektów nowych umów
 • doradztwo oraz pomoc przy zwrocie polskiego VAT dla podmiotów zagranicznych oraz zagranicznego VAT dla polskich przedsiębiorców na podstawie Ósmej oraz Trzynastej Dyrektywy
 • konsultacje i asystę przy rejestracji zagranicznych przedsiębiorców dla celów polskiego VAT oraz polskich podmiotów dla celów zagranicznego VAT
 • prowadzenie rejestrów VAT dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów polskiego VAT

Doradztwo podatkowe PIT/ZUS

 • Przygotowanie pit 11 pit 40 pit 35 dla pracowników, jak również przygotowanie załączników pozwalających z korzystać z ulg i odliczeń w podatku dochodowym
 • Przygotowanie kalkulacji składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jak również przygotowanie i złożenie w odpowiednich instytucjach dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla osób przyjeżdżających do Polski w ramach oddelegowania i podlegające tutaj obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do zgłoszenia osoby do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, Podpisywanie w imieniu ubezpieczonego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w celu przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego
 • Reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Outsourcing

Outsourcing stał się niesłychanie popularny w ostatnich latach ze względu na ewidentne oszczędności i zwiększenie jakości usług. Outsourcing stał się wyraźnym trendem, gdy rozwój sieci Internet i komputerów osobistych umożliwił integrowanie systemów informatycznych przedsiębiorstwa z zewnętrznymi podmiotami. W szczególności branże takie jak IT (informatyka i telekomunikacja), logistyka, consulting, obsługa prawna i księgowa, ochrona, sprzątanie są niemal w całości outsourcowane.

Dzięki outsourcingowi firma zyskuje: Niższe koszty operacyjne i krótszy czas wykonania – zazwyczaj ceny usług świadczonych przez podmioty specjalizujące się w jakiejś działalności są tańsze, ponieważ koszty rozwoju i koszty stałe rozkładane są na wiele podmiotów. Firma specjalizowana lepiej wykorzystuje kadry i infrastrukturę. Przykład: proszę porównać koszt napisania własnego systemu operacyjnego np. Linux lub Windows z kosztem zakupu gotowej płyty w sklepie. Wyższą jakość usług – firma specjalizująca się w jakimś rodzaju działalności może poświęcać większą część swojego dochodu tylko na rozwój w jednym kierunku.

Firma specjalizowana obsługuje wiele podmiotów, dzięki czemu może poświęcać więcej na rozwój w danej dziedzinie, przy czym koszt jednostkowy na obsługiwany podmiot jest niższy. Przykład: proszę skonstruować telefon komórkowy, który będzie równie mały, estetyczny i nowoczesny, jak ten oferowany w salonie operatora telefonii komórkowej. Czy uda się Państwu osiągnąć taką cenę końcową? Większą elastyczność i kontrolę kosztów – w przypadku outsourcingu podmioty łączy umowa zawarta na z góry ustalonych zasadach. Państwa firma w pełni kontroluje wydatki. W przypadku działań “in house” (w ramach własnej firmy) nikt nie daje Państwu pewności, że praca wykonywana jest w sposób optymalny i w ramach założonego budżetu. Poza tym własność zobowiązuje na lata, przy czym nie jesteście w stanie określić czy to co kupujecie dzisiaj będzie wystarczające za 5 lat gdy firma będzie 10 razy większa lub czy będziecie w stanie to utrzymać gdy obroty spadną trzykrotnie. Przykład: proszę porównać koszt zwolnienia pracownika, do zmiany firmy ochraniającej Państwa sklep.

Jak myślisz, dlaczego duże zakłady sprzedały swoje ośrodki wypoczynkowe? Państwa firma na co dzień korzysta z outsourcingu prawdopodobnie nie zdając sobie z tego sprawy i czując intuicyjnie, że jest to rozwiązanie optymalne. Większość korzysta z: gotowego systemu operacyjnego i programu finansowo księgowego, zamiast pisać je samemu usług firm kurierskich i pocztowych, zamiast wozić paczki samodzielnie banków, zamiast zbierać pieniądze od klientów i konwojować je do kasy firmy rozmów telefonicznych, zamiast wysyłać listy i budować własną infrastrukturę komunikacyjną usług firm ochroniarskich i sprzątających zamiast zatrudniać pracowników usług biur rachunkowych, consultingowych, prawnych, zakładów opieki zdrowotnej, zamiast tworzyć własne jednostki wynajmowanych lokali, zamiast posiadać, administrować i konserwować własny budynek usług drukarni, zamiast drukować samodzielnie gotowych dań i firm cateringowych, zamiast gotować samodzielnie Kiedy zastanowisz się głębiej nad przytoczonymi przykładami, tak naprawdę outsourcing jest istotą współczesnej ekonomii.

Jeszcze parę lat temu wiele firm posiadało własne zaplecze księgowe utrzymywane przez etatowe księgowe. Takie rozwiązanie szybko przegrało ze specjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi usługowego prowadzenia księgowości. Dziś nikt nie rozważa prowadzenia samodzielnie księgowości bez odpowiedniego zaplecza kadrowego i finansowego. Dlaczego nie wykorzystać tego doświadczenia i nie zlecić całościowo obsługi księgowej specjalizowanemu podmiotowi? Czy nie łatwiej będzie kontrolować koszty i niezawodność? Czy jeżeli nie potrzebujesz sadu, aby zjeść jabłko to czy potrzebujesz własnego rozbudowanego działu księgowości aby prowadzić mały sklepik lub duży supermarket? Czym zajmuje się Twoja firma – sprzedażą czy usługami księgowymi

Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć: optymalizacja kosztów obsługi, podniesienie bezpieczeństwa organizacji, przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń, nie ponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia, niskie koszty zarządzania kontraktem, dostęp do specjalistów z wielu dziedzin, wyższa elastyczność. Proces wdrożenia outsourcingu można ująć w pięciu krokach: analiza potrzeb i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone, planowanie procesu wdrożenia, w czasie którego przygotowuje się procedury współpracy, realizacja, monitoring efektywności usługi outsourcingu, modyfikacja funkcjonowania procesu outsourcingu.

Doradztwo w zakresie prawa pracy

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • projektowanie umów z zakresu prawa pracy
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących aktów prawnych, regulaminów pracy,regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy i regulaminów Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych
 • doradztwo w sprawach problematyki zwolnień indywidualnych oraz grupowych
 • problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i przekształceniowych
 • pomoc w rozwiązywaniu sporów między pracodawcą a pracownikami oraz organizacjami związkowymi
 • reprezentacja interesów pracodawcy przed inspektorem pracy, organami Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, komisjami pojednawczymi oraz sądami powszechnymi
 • doradztwo w zastosowaniu przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terenie RP oraz obywateli polskich za granicą
 • pomoc w zastosowaniu norm wspólnotowego prawa pracy

Doradztwo finansowe

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

Wsparcia Klientów w pełnym cyklu zarządzania własnymi finansami (od informacji do transakcji) poprzez:

 • przeanalizowanie sytuacji finansowej (obecnie i w przyszłości),
 • doradztwo dostosowane do sytuacji finansowej.


Pozyskiwania środków finansowych w postaci:

 • kredytów,
 • pożyczek,
 • środków unijnych,
 • innych produktów bankowych i finansowych.


Rekomendacji w zakresie wyboru najkorzystniejszych ubezpieczeń.
Oferta jest skierowana zarówno dla Klientów indywidualnych jak i prowadzących działalność gospodarczą.

Naszym celem jest świadczenie w/w usług w taki sposób, abyście Państwo w jak najkrótszym czasie i przy minimalnym swoim udziale, korzystnie zrealizowali własne plany finansowe i gospodarcze.
Zapewniamy wybór najlepszych ofert na rynku.

Poprowadzimy Państwa przez cały proces, począwszy od zgromadzenia niezbędnych informacji i dokumentów, poprzez kontakt z bankiem, instytucją finansową lub firmą ubezpieczeniową, aż do realizacji transakcji.